Teams

Here are your teams!  We hope you all get to know each other and have a lot of fun!

Team 1

TA: Jamie 

Max Xu

Dongmeng Zhang

Shelley Xiao

Rongjia Li

Isabel Pe-Yi

Team 2

TA: Jamie 

Alan Zhang

Sam Hu

Ruchi Hendre

Ningshan Ouyang

Saylee Bhide

Team 3

TA: Wei 

Ziheng Xiao

Adelyn Jin

Aiden Sun

Liangzheng Luo

Shuqi Yang

Team 4

TA: Wei 

Ryan Zhang

Badri Narayan Mohan

Yue Yuan

Hanhui Lu

Hyoeun Kim

Team 5

TA: Freya

Danny Kuo

Xinixiu Zhong

Mia Yingran

Muzi Wang

Team 6

TA: Freya 

Beck Wolfinger

Rosy Fu

Michael Lu

Namrakant Tamrakar

Brendan Valley

Team 7

TA: Shana

Jack McClain

Arnav Banerji

Cara Chen

Derek Chan

Team 8

TA: Shana

Brandon Badger

Pavan Paravasthu

Sally Im

Kathryn Eiland

Team 9

TA: Matthew 

Evelyn Sun

Dage Lu

Tyler Thompson

Guimin Ren

Sherry Zhang

Team 10

TA: Matthew 

Jiewen Angela Chen

Lawrence Plofker

Stefani Taskas

MinzCai

Grace Kang

Team 11

TA: Liam

Yifan Deng

AJ Johri

Doris Zhang

JD He

Lai Wei

Team 12

TA: Liam

Shiva Sankar Kannan

Evelyn Sun

Kevin Liu

Huixin Luo

Kuan Chen

Team 13

TA: Byunju

Chelsea Tang

Simon He

William Jin

Annie Huang

Andrew McLamb

Team 14

TA: Byunju

Karen Xu

Jim Liu

Ding Zhang

Zoltan Jing

Ram Iyer

Team 15

TA: Sherry 

Amelia Li

Jamie Cui

Leo Lin

Ray Lei

Sitong Chen

Team 16

TA: Sherry 

Shera Zhan

I-Tung Chiang

Aubrey Wu

Marieke Van Der Maelen

Leon Wu